Miljö

MILJÖPOLICY
Denna dag, 2020-09-08, har följande policy upprättats för DBI Vård & Hälsa AB och DBI Västerås Ortopedi.

Bakgrund
Med miljö menas omgivning där organisationen verkar, omfattande luft, vatten, mark, naturresurser, flora, fauna, människa och samspelet mellan dessa (enligt ISO 14 001). Verksamheten ska präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete, och ses som en ständigt pågående förbättringsprocess.

Syfte
Denna policy riktar sig till företagets medarbetare och syftet är att beskriva företagets miljöarbete utifrån vilka områden i arbetet som är viktiga med exempelvis vem som har ansvar för vad, vilka mål som finns för företagets miljöarbete och vilken struktur miljöarbetet har.

Riktlinjer
Principer och krav
En av principerna är utbytesprincipen, exempelvis att sämre teknik kontinuerligt byts ut mot bättre, mer miljöanpassad. Försiktighetsprincipen ska styra val av verksamheter som innebär stora risker och kretsloppsprincipen ska följas. Här ligger principen om avfallshierarkin till grund, vilken i sin tur grundar sig på EU:s ramdirektiv för avfall.
Lagar, föreskrifter och andra krav som är tillämpliga för verksamheten ska följas.
De föroreningar som verksamheten förorsakar, skall ständigt reduceras och nya föroreningar skall förebyggas.

Miljömål
Mål skall årligen sättas och omprövas. Mätning och redovisning görs regelbundet och utgör underlag för förbättringsarbetet.

Samhälle
Företaget ingår i ett större sammanhang. Därför
• följer vi de lagar och förordningar som råder men även företagets etiska regler och policys
• har vi kretsloppsbegreppet i åtanke vid beslut
• minimerar vi negativ påverkan på luft, vatten och mark
• minimerar vi förbrukning av vatten och energi

Löpande miljöarbete
Miljöarbetet ska redovisas och dokumenteras väl så att det går att följa upp och tydligt utvärdera genom jämförelse med tidigare miljöutredningar.

Tydliga, regler, riktlinjer och rutiner ska tas fram för att samtliga medarbetare kan fatta så miljövänliga beslut som möjligt.

Miljöarbetet ska ingå i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut så att man verkar för en hållbar utveckling i samhället.

Verka för att vårt miljötänkande föregår med gott exempel mot våra kunder och leverantörer där målet är att så många som möjligt av företags leverantörer har ett aktivt miljöarbete.

Verksamheten ska ha ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor och på så sätt arbeta utifrån miljöhänsyn i alla led.

Det ska bedrivas ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar.

Affärsverksamheten ska bedrivas så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv.

Kompetens
Personalen ska vara miljökunnig och ha en kontinuerligt pågående kompetensutveckling, som är relevant utifrån hur företagets verksamhet påverkar miljön.

Företaget ska ha ett utbildningsprogram för hur kompetensen på miljöområdet ska bibehållas samt utvecklas.

Resursanvändning
Tjänster och produkter ska vara anpassade för miljön med en resurssnål produktframställning.

Alla led, råvaru- och produktförbrukning, transporter och avfall, ska hanteras på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Avfallsfrågan ska hanteras i linje med den så kallade avfallshierarkin.
Kemikalier ska i möjligaste mån undvikas och vi jobbar utifrån utbytesprincipen som handlar om att byta farliga kemikalier mot likvärdiga som är mindre farliga.

Klimatpåverkan
Arbetsplatser och lokaler ska vara miljövänliga och hushålla med energi och resurser, både när det gäller den inre som den yttre miljön.

Resor och transporter ska i möjligaste mån ske med miljövänliga alternativ för att minimera klimatpåverkan.

Företaget ska ha en modern och energisnål teknikpark samt all förnyelse av teknisk utrustning ska leda till en ständig uppgradering mot miljövänligare teknik.

Elektroniska möten ska ersätta fysiska när detta är möjligt utan att kvaliteten blir lidande.

Genomförande och uppföljning
Miljöarbetet är en pågående process, en miljöutredning bör göras som sen utmynnar i en miljöredovisning vilken ligger som underlag för en handlingsplan. Processen kan utformas enligt följande punkter:
• Hur ser vi på miljön? Vad är våra miljömål?
• Hur går vi tillväga?
• Hur ser företagets miljöpåverkan ut?
• Vad ska göras för att minska miljöpåverkan?
Uppföljning av miljöarbetet görs årligen medan en ny utredning av miljöarbetet görs vart tredje år.

Ansvar
Cheferna ska ansvara för att medarbetarna är informerade om vad policyn innebär och ge personalen möjlighet att efterleva den. De ska också ha som mål att få medarbetarna att känna ansvar och verka för förebyggande miljöarbete. Medarbetarna ska uppmanas att bidra med kreativa lösningar inom miljöområdet. Yttersta ansvaret ligger hos styrelsen/ledningen.

Ladda ner vår miljöpolicy

Vi deltar i följande nationella kvalitetsregister

Övrigt:

  • Eget kvalitetsregister med registrering före och efter operation på samtliga operationer

Ledningssystem:
Vi arbetar med ett webbaserat kvalitetsledningssystem som bygger på ISO 9001, ISO 14001
samt SOSFS 2011:9. Systemet innehåller också ett avvikelsesystem som möjliggör statistik
och uppföljning.

Vårt ledningssystem innebär:

För ledningen

Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt
tillfälle och på rätt sätt. Genom ett processbaserat arbetssätt förankrat i hela organisationen har
vi ordning och reda i verksamheten.

För verksamheten

Ledningssystemet ger verksamheten stöd i det dagliga arbetet med att planera, leda, kontrollera,
följa upp, utvärdera och förbättra kvaliteten.
Genom ett systematiskt arbetssätt vad gäller avvikelser så har vi ett konstant pågående
förbättringsarbete:

  • Planering
  • Uppföljning och analys
  • Åtgärder

Miljöarbete
Vi arbetar aktivt med vårt miljöarbete. Genom att bygga vårt ledningssystem utifrån
ISO14001 så

Nöjd kundindex

Vi kommer att regelbundet följa upp nöjdkundindex för våra mottagningar.
Resultaten kommer att publiceras här på vår hemsida.

Se mer information om väntetider mm kommer finnas på 1177 när verksamheten är igång

1177.se