Miljö & Kvalitet

Att arbeta med kvalitet och följa upp resultat är en väsentlig del av vårt förbättringsarbete. Vi är certifierade enligt ISO9001 samt ISO14001. Vårt ledningssystem bygger på dessa standards samt SOSFS 2011:9. Systemet innehåller ett avvikelsesystem som möjliggör statistik och uppföljning som sedan ligger till grund för ytterligare förbättringar.

Ledningssystem

Vårt ledningssystem innebär:

För ledningen – Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten. Alltså så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Genom ett processbaserat arbetssätt förankrat i hela organisationen har vi ordning och reda i verksamheten.

För verksamheten – Ledningssystemet ger verksamheten stöd i det dagliga arbetet med att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra kvaliteten. Fördelarna med ett systematiskt arbetssätt att många. när det gäller avvikelser så har vi därmed ett konstant pågående förbättringsarbete.

  • Planering
  • Uppföljning och analys
  • Åtgärder

Kvalitet

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla våra arbetssätt kan vi skapa och även dela kunskap om vad som leder till framgång. Grunden för vårt kvalitetsarbetet är formulerade mål som har beslutats om i ledningen. Vi planerar arbetets genomförande, uppföljning, utvärdering samt prioritering av åtgärder så att målen för verksamheten uppnås.

Kvalitetspolicy

Miljö

Miljöarbetet är en integrerad och viktig del av vår ordinarie planerings- och uppföljningsprocess. Ett miljöledningssystem syftar till att organisera miljöarbetet i en företag. Det är ett stöd i att fördela ansvar, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera de insatser som görs för en bättre miljö. Vi tar hänsyn till miljön vid inköp och val av leverantörer. Det gör vi genom tydliga krav och prioriteringar vid våra inköp.

Vi arbetar efter den sk avfallshierakin. Det är ett EU-direktiv som är inskrivet i svensk miljölagstiftning. Det är en guide för hur vi ska hantera avfall för att få så lite negativ påverkan som möjligt på miljö och klimat. Avfallshierarkin består av fem trappsteg där deponi är det sämsta alternativet. De fem stegen är:

* avfallsminimering, * återanvändning, * materialåtervinning, * energiåtervinning och * deponi

Ett av våra fokusområden är att minska miljöpåverkan vid läkemedelsförskrivning genom att välja de läkemedel som ger så liten påverkan som möjligt.

Miljöpolicy

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. De globala målen innefattar alla tre dimensioner.

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Det sker bland annat om att spara på egna resurser och på så sätt minska den negativa miljöpåverkan.

Enkelt uttryckt handlar alltså hållbart företagande om att lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang går hand i hand och genomsyrar alla delar av företagets verksamhet. För att företaget ska bli mer hållbart behöver alltså alla delar av verksamheten involveras.

Det innebär bland annat minskad miljö- och klimatpåverkan, goda arbetsförhållanden och rena affärer, men också respekt för rättigheter och anpassade affärsmodeller.

Det är viktigt att vi utgår ifrån vår egna verksamhet i hållbarhetsarbetet. Vi engagerar oss, prioriterar och tar ansvar utifrån våra förutsättningar och verksamhet. Det är upp till oss som företag att komma fram till vad vi ska göra och hur vi ska arbeta.

Vill du veta mer om hållbart företagande? Nedan finns en länk till Verksamts film om hållbart företagande.

Vad är hållbart företagande?

Agenda 2030 är FNs hållbarhetsmål. Den innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Vi följer regelbundet upp nöjdkundindex för våra mottagningar. De svar vi får in analyseras och det leder i sin tur till nya förbättringsinitiativ. Enkäterna kommer löpande publiceras här på vår hemsida.

Stockholm: Kundnöjdhet operation 2019

Stockholm: Kundnöjdhet operation 2020

Stockholm: Kundnöjdhet operation 2021

Västerås: Kundnöjdhet operation 2020

På Region Stockholms  hemsida finns statistik som jämför vården i länet vad gäller bemötande, tillgänglighet mm. Det finns även länkar till nationella jämförelser.

Vi deltar i för verksamheten relevanta kvalitetsregister. Syftet med kvalitetsregister är att möjliggöra förbättringsarbete och forskning som förbättrar vården för patienter

Vi rapporterar in till följande kvalitetsregister:

Patientsäkerhet handlar om att förhindra att patienter drabbas av undvikbara skador i samband med vård och behandling. Alla vårdgivare ska bedriva ett systematiskt förbättringsarbete vilket också kräver att patienten involveras i vården och patientsäkerhetsarbetet.

DBI har patientsäkerhet som en del av ledningssystemet.

För mer information om Region Stockholms arbete kring patientsäkerhet

Vårdgivarguiden/Patientsäkerhet

Patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen ska alla vårdgivare skriva en patientsäkerhetsberättelse som ett led i sitt systematiska förbättrings- och patientsäkerhetsarbete. Den ska innehålla en beskrivning av hur man som vårdgivare har arbetat med patientsäkerhet under det föregående året och resultaten av arbetet.

Det viktigaste syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att vårdgivare ska ha kontroll över sitt patientsäkerhetsarbete. Vi kommer att publicera vår patientsäkerhetsberättelse här på vår hemsida.

Patientsäkerhetsberättelse 2018

 Patientsäkerhetsberättelse 2019

 Patientsäkerhetsberättelse 2020

 Patientsäkerhetsberättelse 2022

 

Delaktighet

Enligt patientsäkerhetslagen och patientlagen ska vårdgivare ge patienter och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. Patienterna tillför mycket genom sina erfarenheter.

SKL har tagit fram ett nationellt ramverk för patientmedverkan med syfte att skapa en helhetsbild av patientmedverkan och en struktur för att arbeta med området. Av ramverket framgår tre viktiga perspektiv för patientmedverkan:

  • utveckling av vården sker tillsammans med patient och närstående
  • patienten ses som en part i beslutsprocessen och
  • vården bidrar till egenvård.

SKL/Patientsäkerhet

Myndigheterna och patientsäkerhet

De viktigaste statliga myndigheterna när det gäller patientsäkerhetsfrågor är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, och Socialstyrelsen.

Varje landsting har också skyldighet att ha en fristående och opartisk patientnämnd dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig med klagomål på vården.

Patientnämnden Stockholm

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Hit ska vårdgivare anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, en så kallad lex Maria-anmälan. Patienten kan klaga på vården eller hälso- och sjukvårdspersonalen hos IVO.

IVO

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN

Vid allvarligare fel kan IVO anmäla en legitimerad hälso- eller sjukvårdspersonal till HSAN som tar ställning till behörighetsfrågor och kan besluta om åtgärder som exempelvis prövotid eller återkallelse av legitimation (deslegitimering). Justitieombudsmannen, JO, och justitiekanslern, JK, kan också begära att HSAN tar upp ärenden.

HSAN

Mer information kommer inom kort.

Sök till oss!

Till oss kan du komma via ditt försäkringsbolag, som privatbetalande eller som landstingspatient. 

Mer information om hur du söker till oss finns under respektive mottagning.