Patientsäkerhet

Patientsäkerhet handlar om att förhindra att patienter drabbas av undvikbara skador i samband med vård och behandling. Alla vårdgivare ska bedriva ett systematiskt förbättringsarbete vilket också kräver att patienten involveras i vården och patientsäkerhetsarbetet.

DBI Vård & Hälsa har patientsäkerhet som en del av ledningssystemet.

För mer information om Stockholms Läns Landstings arbete kring
patientsäkerhet

Vårdgivarguiden/Patientsäkerhet

Patientsäkerhetsberättelse
Enligt patientsäkerhetslagen ska alla vårdgivare skriva en patientsäkerhetsberättelse som ett led i sitt systematiska förbättrings- och patientsäkerhetsarbete. Den ska innehålla en beskrivning av hur man som vårdgivare har arbetat med patientsäkerhet under det föregående året och resultaten av arbetet.

Det viktigaste syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att vårdgivare ska ha kontroll över sitt patientsäkerhetsarbete. Vi kommer att publicera vår patientsäkerhetsberättelse här på vår hemsida.

DBI Patientsäkerhetsberättelse 2019DBI Patientsäkerhetsberättelse 2018

Delaktighet
Enligt patientsäkerhetslagen och patientlagen ska vårdgivare ge patienter och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. Patienterna tillför mycket genom sina erfarenheter.
SKL har tagit fram ett nationellt ramverk för patientmedverkan med syfte att skapa en helhetsbild av patientmedverkan och en struktur för att arbeta med området. Av ramverket framgår tre viktiga perspektiv för patientmedverkan:

  • utveckling av vården sker tillsammans med patient och närstående
  • patienten ses som en part i beslutsprocessen och
  • vården bidrar till egenvård.
SKL

Myndigheterna och patientsäkerhet
De viktigaste statliga myndigheterna när det gäller patientsäkerhetsfrågor är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, och Socialstyrelsen.

Varje landsting har också skyldighet att ha en fristående och opartisk patientnämnd dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig med klagomål på vården.

Patientnämnden Stockholm

Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Hit ska vårdgivare anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, en så kallad lex Maria-anmälan. Patienten kan klaga på vården eller hälso- och sjukvårdspersonalen hos IVO.

IVO

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN
Vid allvarligare fel kan IVO anmäla en legitimerad hälso- eller sjukvårdspersonal till HSAN som tar ställning till behörighetsfrågor och kan besluta om åtgärder som exempelvis prövotid eller återkallelse av legitimation (deslegitimering). Justitieombudsmannen, JO, och justitiekanslern, JK, kan också begära att HSAN tar upp ärenden.

HSAN