Kvalitet

KVALITETSPOLICY
Denna dag, 2020-02-26, har följande policy upprättats för DBI Vård & Hälsa AB/DBI Västerås Ortopedi, nedan kallat ”DBI”.

Bakgrund
DBI Kvalitetspolicy är framtagen på uppdrag av företagets styrelse och är ett dokument med riktlinjer avseende kvalitet och faktorer som påverkar kvaliteten. Alla inom företaget förväntas följa policyn, såväl anställda, konsulter som styrelsemedlemmar.

Syfte
Målet med företagets kvalitetsarbete är nöjda kunder. Företagets namn skall vara förknippat med hög kvalitet vad gäller personal, produkter/tjänster och kundservice.

Riktlinjer
Ledningen skall sätta klara kvalitetsmål som kommuniceras, följs upp och revideras regelbundet. Som hjälpmedel i kvalitetsarbetet använder företaget den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001.

Kundtillfredsställelse
Vår främsta framgångsfaktor är nöjda kunder. Därför
• utgår vi från vad som är bäst för kunden/patienten
• är vi alltid lösningsorienterade när det gäller våra kunder/patienter
• visar vi upp vårt kunnande och ger ett kompetent intryck i kundens/patientens ögon
• tillhandahåller vi säkra, tidsbesparande, lättanvända och prisvärda tjänster.

Medarbetartillfredställelse
En god och produktiv arbetsmiljö är en framgångsfaktor. Därför
• arbetar samtliga medarbetare som ett lag där vetskap finns om den individuella arbetsinsatsens betydelse för helheten
• tillgängliggörs kritisk information i syfte att arbete skall utföras med kvalitet och framgång
• uppmärksammar, bekräftar samt belönar vi framgång
• tillser vi att rätt person är på rätt plats genom välplanerad rekrytering och vidareutbildning
• följer vi vår värdegrund

Ägartillfredställelse
Nöjda ägare och värdeutveckling är en framgångsfaktor då det säkerställer företagets fortbestånd och tillväxt. Därför
• ansvarar alla medarbetare för företagets långsiktiga överlevnad
• är målbilden klar och kommunicerad
• når vi alltid de uppställda målen

Ständiga förbättringar
Vår omvärldsmiljö och affärsidé kräver ständiga förbättringar i genomförandet. Därför
• baserar vi våra beslut på fakta och mätningar
• förbättrar vi kontinuerligt vårt kvalitetsledningssystem
• gör vi rätt saker i rätt tid och på rätt sätt
• arbetar vi proaktivt med att förebygga problem och risker
• engagerar vi medarbetare och andra intressenter i det dagliga förbättringsarbetet i syfte att öka kundtillfredsställelsen

Ladda ner vår kvalitetspolicy

Vi deltar i följande nationella kvalitetsregister

Övrigt:

  • Eget kvalitetsregister med registrering före och efter operation på samtliga operationer

Ledningssystem:
Vi arbetar med ett webbaserat kvalitetsledningssystem som bygger på ISO 9001, ISO 14001
samt SOSFS 2011:9. Systemet innehåller också ett avvikelsesystem som möjliggör statistik
och uppföljning.

Vårt ledningssystem innebär:

För ledningen

Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt
tillfälle och på rätt sätt. Genom ett processbaserat arbetssätt förankrat i hela organisationen har
vi ordning och reda i verksamheten.

För verksamheten

Ledningssystemet ger verksamheten stöd i det dagliga arbetet med att planera, leda, kontrollera,
följa upp, utvärdera och förbättra kvaliteten.
Genom ett systematiskt arbetssätt vad gäller avvikelser så har vi ett konstant pågående
förbättringsarbete:

  • Planering
  • Uppföljning och analys
  • Åtgärder

Miljöarbete
Vi arbetar aktivt med vårt miljöarbete. Genom att bygga vårt ledningssystem utifrån
ISO14001 så

Nöjd kundindex

Vi kommer att regelbundet följa upp nöjdkundindex för våra mottagningar.
Resultaten kommer att publiceras här på vår hemsida.

Se mer information om väntetider mm kommer finnas på 1177 när verksamheten är igång

1177.se