Ledningssystem:

Vi är certifierade enligt ISO9001 samt ISO14001. Vårt ledningssystem bygger på dessa standards samt SOSFS 2011:9. Systemet innehåller ett avvikelsesystem som möjliggör statistik och uppföljning som sedan ligger till grund för ytterligare förbättringar.

Vårt ledningssystem innebär:
För ledningen
Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten. Alltså så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Genom ett processbaserat arbetssätt förankrat i hela organisationen har vi ordning och reda i verksamheten.
För verksamheten
Ledningssystemet ger verksamheten stöd i det dagliga arbetet med att planera, leda, kontrollera,följa upp, utvärdera och förbättra kvaliteten. Fördelarna med  ett systematiskt arbetssätt att många. när det gäller avvikelser så har vi därmed ett konstant pågående förbättringsarbete.

  • Planering
  • Uppföljning och analys
  • Åtgärder

Kvalitet och miljö

Som relativt nytt bolag har vi haft möjlighet att från början bygga upp vår verksamhet med fokus på både miljö och kvalitet. Sedan ett år tillbaka är vi ISO certifierade inom ISO9001 och ISO14001.

Kvalitet

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla våra arbetssätt kan vi skapa och även dela kunskap om vad som leder till framgång.

Grunden för vårt kvalitetsarbetet är formulerade mål som har beslutats om i ledningen. Vi planerar arbetets genomförande, uppföljning, utvärdering samt prioritering av åtgärder så att målen för verksamheten uppnås. 

Kvalitetspolicy

Det medicinska kvalitetsarbetet sker bland annat genom rapportering till de nationella kvalitetsregistren.

Vi deltar i följande nationella kvalitetsregister

Nöjd kundindex 

Vi följer regelbundet upp nöjdkundindex för våra mottagningar. De svar vi får in analyseras och det leder i sin tur till nya förbättringsinitiativ. Enkäterna kommer löpande publiceras här på vår hemsida.

Operation

Stockholm NKI Operation 2019
Stockholm NKI Operation 2020
Västerås NKI Operation 2020

Nationell Patientenkät

Under våren 2021 genomfördes Nationell Patientenkät av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) inom specialiserad öppen- och slutenvård. Vår mottagning i Farsta ingick i undersökningen.

Stockholm – Nationell Patientenkät

Miljö

Miljöarbetet är en integrerad och viktig del av vår ordinarie planerings- och uppföljningsprocess. Ett miljöledningssystem syftar till att organisera miljöarbetet i en företag. Det är ett stöd i att fördela ansvar, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera de insatser som görs för en bättre miljö. Vi tar hänsyn till miljön vid inköp och val av leverantörer. Det gör vi genom tydliga krav och prioriteringar vid våra inköp.

Miljöpolicy

Vi arbetar efter den sk avfallshierakin. Det är ett EU-direktiv som är inskrivet i svensk miljölagstiftning. Det är en guide för hur vi ska hantera avfall för att få så lite negativ påverkan som möjligt på miljö och klimat. Avfallshierarkin består av fem trappsteg där deponi är det sämsta alternativet. De fem stegen är: * avfallsminimering, * återanvändning, * materialåtervinning, * energiåtervinning och * deponi

Ett av våra fokusområden är att minska miljöpåverkan vid läkemedelsförskrivning genom att välja de läkemedel som ger så liten påverkan som möjligt.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. De globala målen innefattar alla tre dimensioner.

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Det sker bland annat om att spara på egna resurser och på så sätt minska den negativa miljöpåverkan.

Enkelt uttryckt handlar alltså hållbart företagande om att lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang går hand i hand och genomsyrar alla delar av företagets verksamhet. För att företaget ska bli mer hållbart behöver alltså alla delar av verksamheten involveras.

Det innebär bland annat minskad miljö- och klimatpåverkan, goda arbetsförhållanden och rena affärer, men också respekt för rättigheter och anpassade affärsmodeller.

Det är viktigt att vi utgår ifrån vår egna verksamhet i hållbarhetsarbetet. Vi engagerar oss, prioriterar och tar ansvar utifrån våra förutsättningar och verksamhet. Det är upp till oss som företag att komma fram till vad vi ska göra och hur vi ska arbeta.

Vill du veta mer om hållbart företagande? Nedan finns en länk till Verksamts film om hållbart företagande.

Vad är hållbart företagande?

Agenda 2030 är FNs hållbarhetsmål. Den innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga