Kvalitet och miljö

Som relativt nytt bolag har vi haft möjlighet att från början bygga upp vår verksamhet med fokus på både miljö och kvalitet. Sedan ett år tillbaka är vi ISO certifierade inom ISO9001 och ISO14001.

Kvalitet

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet, Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla våra arbetssätt kan vi skapa och även dela kunskap om vad som leder till framgång.

Kvalitetspolicy

Vi deltar i följande nationella kvalitetsregister

Ledningssystem:

Vi är certifierade enligt ISO9001 samt ISO14001. Vårt ledningssystem bygger på dessa standards samt SOSFS 2011:9. Systemet innehåller också ett avvikelsesystem som möjliggör statistik och uppföljning.

Vårt ledningssystem innebär:

För ledningen

Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Genom ett processbaserat arbetssätt förankrat i hela organisationen har vi ordning och reda i verksamheten.

För verksamheten

Ledningssystemet ger verksamheten stöd i det dagliga arbetet med att planera, leda, kontrollera,
följa upp, utvärdera och förbättra kvaliteten.
Genom ett systematiskt arbetssätt vad gäller avvikelser så har vi ett konstant pågående
förbättringsarbete:

  • Planering
  • Uppföljning och analys
  • Åtgärder

Nöjd kundindex 

Vi kommer att regelbundet följa upp nöjdkundindex för våra mottagningar. Resultaten kommer att publiceras här på vår hemsida.

Operation

Stockholm NKI Operation 2019
Stockholm NKI Operation 2020
Västerås NKI Operation 2020

Nationell Patientenkät

Under våren 2021 genomfördes Nationell Patientenkät av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) inom specialiserad öppen- och slutenvård och vår mottagning ingick i undersökningen.

Stockholm – Nationell Patientenkät

 

Miljö

Miljöarbetet är en integrerad del av vår ordinarie planerings- och uppföljningsprocess. Ett miljöledningssystem syftar till att organisera miljöarbetet i en företag. Det är ett stöd i att fördela ansvar, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera de insatser som görs för en bättre miljö.

Miljöpolicy

Vi arbetar efter den sk avfallshierakin. Det är ett EU-direktiv som är inskrivet i svensk miljölagstiftning och är en guide för hur vi ska hantera avfall för att få så lite negativ påverkan som möjligt på miljö och klimat. Avfallshierarkin består av fem trappsteg där deponi är det sämsta alternativet. De fem stegen är: * avfallsminimering, * återanvändning, * materialåtervinning, * energiåtervinning och * deponi

Ett av våra fokusområden är att minska miljöpåverkan vid läkemedelsförskrivning genom att välja de läkemedel som ger så liten påverkan som möjligt.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. De globala målen innefattar alla tre dimensioner.

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Det handlar bland annat om att spara på egna resurser och minska den negativa miljöpåverkan.

Vill du veta mer om hållbart företagande? Nedan finns en länk till Verksamts film om hållbart företagande.

Vad är hållbart företagande?